GrayMixKilim.110.jpg
BlueMix.Kilim.111.jpg
BordeauxMixKilim.112.jpg
GrayKilim.210.jpg

110 - Gray Mixed Kilim

111 - Blue Mixed Kilim

112 - Bordeaux Mixed Kilim

210 - Gray Kilim

BeigeKilim.313.jpg
GreenKilim.312.jpg
Gray.Kilim.314.jpg
BlackKilim.315.jpg

312 - Celery Green Kilim

313 - Beige Kilim

314 - Gray Kilim

315 - Black Kilim

GrayKilim.410.jpg
NavyKilim.412.jpg
bordeauxKilim.413.jpg

316 - Pink Kilim

PinkKilim.316.jpg

410 - Gray Kilim

412 - Blue Kilim

413 - Bordeaux Kilim

Red.OrangeKilim.501.jpg

501 - Red & Orange Kilim

GrayKilim.602.jpg

602 - Gray & Bordeaux Kilim

GrayKilim.502.jpg

502 - Navajo Gray Kilim

RedKilim.603.jpg

603 - Red Kilim

BrownKilim.503.jpg

503 - Navajo Kilim Greens & Brown

red&yellowKilim.601.jpg

601 - Red & Yellow Kilim